زشراره غم میسوزم ز تمامی وجود دوباره باید بخونم یکی بود یکی نبود
یکی از شاهکار های حمیدعلیمی در سال 79
دریافت
عنوان: علیمی-زشراره غم می سوزم
حجم: 1.18 مگابایت
توضیحات: صفر 79