صوتی وتصویری:

می گدای تو ام عزیزدلم

ای جودوخاک وپا یاحضرت جواد (ع(                  دانلود به صورت تصویری

میمیرم برات                                              دانلود به صورت تصویری