روضه  
عاقبت شد دل شکار (واحد)  
به گوش عرشیان هر دم (تک)  
بیت العزا شده قلب هر مشتاقو عاشق (شور)  
در نوازی دل به زلفم (تک سنگین)  
مادر ندارد شاهی که تنها مانده (واحد)  
من خرابه چشم مست امام صادقم ( واحد)  
رفتم دم میخانه (تک سنگین)  
   
سلام میدم سمت حرم (سه ضرب)  
طفل نخورده آب (سه ضرب)