دنیای منی ای دلت عشقت
DOWNLOAD MP3 : DOWNLOAD MP4
انگار توی خرابست
DOWNLOAD MP3 : DOWNLOAD MP4

بای ذنب قتلونی
DOWNLOAD MP3 : DOWNLOAD MP4

مضطرم به یاد حرم
DOWNLOAD MP3 : DOWNLOAD MP4

من یه نوکرم دست بوسم
DOWNLOAD MP3 : DOWNLOAD MP4
نرفتم کربلا
DOWNLOAD MP3 : DOWNLOAD MP4

نوکر تو ازخداشه(بهمنی)
DOWNLOAD MP3 : DOWNLOAD MP4
(تصویری ها به محض انتشار گذاشته خواد شد)