یک شمع و دارد عاشقان
ذات و هو گفت علی
رسیده آخرین برگم
علیمی وای خدایا دلم به تاب وتب امشب