میمرم برات

تو آخر منو میکشیا

دیگه ازاین به بعد تا توی خلوتم باهات بشینم

آخر دنیا